ZNAČAJ EKSPLOZIVA I SAVREMENI SISTEMI ZA INICIRANJE

By Administrator on Saturday, January 7, 2012
Filled Under: Članci

 

Dana 24.12.2011. godine u organizaciji Udruženja inženjera u rudarstvu, održano je predavanje dr Lazara Kričaka, redovnog profesora sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, na temu ZNAČAJ EKSPLOZIVA I SAVREMENI SISTEMI ZA INICIRANJE.

Kako je i sam predsednik Udruženja dr Stojan Mitrović rekao u uvodnoj reči, treba istaći značaj druženja stručnjaka koji se bave istom oblašću, kako bi se razmenila iskustva i konstantno radilo na sticanju novih saznanja i unapređenju u cilju praćenju savremenih svetskih trendova.

Predavanjem su obuhvaćene sledeće teme:
1. Eksplozivi – moćan alat
2. Sistem neelektričnog iniciranja – NONEL
3.  Elektronski detonatori
4. Bežični sistem za sekvencijalno iniciranje  – WSBIS

U okviru prve teme predstavljen je značaj eksploziva kao moćnog alata i njegov uticaj na svakodnevni život. Predočene su sve mogućnosti korišćenja eksploziva za dobijanje mineralnih sirovina neophodnih za svakodnevni život, za istraživanje ležišta nafte i gasa, eksploataciju nafte, specijalnih metoda miniranja, i raznih oblasti u građevinarstvu (izradi temelja objekata,  tunela, mostova, brana, hidrocentrala i dr.)
Širem auditorijumu, su prezentovane karakteristike i mogućnosti primene savremenih sistema za iniciranje minskih punjenja. Istaknute su prednosti i nedostaci postojećeg Sistema neelektričnog iniciranja – NONEL, kao veoma rasprostranjenog na našim kopovima, kao i elektronskih detonatora, koji su još uvek nedovoljno rasprostranjeni na našem tržištu.
Poseban akcenat stavljen je na Bežični Sistem za Sekvencijalno Iniciranje  – WSBIS,  proizvod nastao kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i razvoja u okviru Centra za miniranje, Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.  Sistemom WSBIB  obuhvaćene su sve dobre karakteristike prethodna dva navedena sistema, a koje se ogledaju u sledećem: mogućnost iniciranja više mreža električnih  detonatora na velikim udaljenostima sa preciznošću usporenja od jedne milisekunde, programibilno podešavanje vremena iniciranja, opseg vremena usporenja od 0 ms do 9999 ms, postojanje četiri inteligentna kanala na uređaju koji omogućavaju postizanje visoke energije kojom se trenutno ili vremenski definisano, može inicirati veliki broj elektrodetonatora, mogućnost prekida iniciranja u slučaju neplaniranih okolnosti i sl. Ukazano je na mnogostrukost primene Bežičnog Sistema za Sekvencijalno Iniciranje – WSBIS pri mikro-sekvencijalnim miniranjima  primenom trenutnih detonatora, milisekundnim miniranjima primenom elktorodetonatora sa pirotehničkom usporivačkom smešom, kao i drugim vrstama miniranja: površinskim i podzemnim miniranjima u rudarstvu, miniranjima pri izradi tunela, kao i za specijalna miniranja kod rušenja objekata.

Predavanju je prisustvovao veliki broj inženjera i stručnjaka iz oblasti bušenja i miniranja i drugih oblasti rudarstva.

Potencijalnost proizvodnje bakra

By admin on Monday, June 7, 2010
Filled Under: Obaveštenja, Okrugli sto

Udruženje inženjera u Rudarstvu, u saradnji sa Institutom za rudarstvo i metalurgiju iz Bora, Tehničkim fakultetom u Boru i Rudarsko-Geološkim fakultetom u Beogradu, organizuje Okrugli sto sa temom:

POTENCIJALNOST PROIZVODNJE BAKRA U BORSKOJ METALOGENETSKOJ ZONI

Okrugli sto će se održati 19. 06. 2010. godine, sa početkom u 12 časova, na Tehničkom fakultetu u Boru (svečana sala).

U okviru navedene teme za okrugli sto biće razmatrane sledeće oblasti:

Geologija

1. Geološke rezerve;
2. Pravci daljih istraživanja.

Podzemna eksploatacija

1. Odvodnjavanje površinskog kopa u Boru i sanacija objekata i postrojenja u Jami;
2. Proizvodnja u tekućem zahvatu;
3. Izgradnja i uvođenje u eksploataciju rudnika Borska Reka.

Površinska eksploatacija

1. Pravci daljeg razvoja površinske eksploatacije:

• Veliki Krivelj
• Cerovo
• Majdanpek;

2. Postojeći kapaciteti u rudnicima, imajući u vidu stanje opreme;

3. Razvoj površinske eksploatacije u narednom periodu.

Prerada mineralnih sirovina

1. Stanje i kapaciteti pogona pripreme ( Veliki Krivelj, Bor, Majdanpek);
2. Dinamika proizvodnje;
3. Investicije i dinamika investiranja;
4. Nove tehnologije odlaganja flotacijske jalovine;
5. Usklađenost proizvodnje koncentrata i rada nove topionice u Boru.