MINIRANJE NA POVRŠINSKIM KOPOVIMA – Prof. Dr. Milenko Savić

By Administrator on Wednesday, November 22, 2017
Filled Under: Aktuelno

 

Prof. dr. Milenko Savić je svoju knjigu “Miniranje na površinskim kopovima” učinio dostupnom bez nadoknade svim zainteresovanim inženjerima. Knjigu možete skinuti na sledećem linku:

udruzenjeir.org/download/Miniranje%20na%20povrsinskim%20kopovima.pdf

ABSTRACT

Ključne reči: Miniranje, Eksplozivi, Sredstva za iniciranje, Miniranje na kopovima, Drobljenje
stena eksplozivom, Etažno miniranje

Knjiga „Miniranje na površinskim kopovima“ je knjiga koja značajno smanjuje raskorak
između literature na srpskom jeziku iz ove oblasti i teorije i prakse miniranja na
površinskim kopovima u svetu.

Knjiga obrađuje svu neophodnu materiju za primenu miniranja na kopovima, kao:
– Sredstva za miniranje: eksplozivi i sredstva za iniciranje sa njihovim
karakteristikama,
– Neophodnu teoriju za razumevanje procesa reakcije eksploziva: eksplozije i
njihovo dejstvo na okolnu stensku masu, teorije drobljenja i zakonitosti
drobljena stenske mase eksplozivom,
– Tehnologija miniranja na površinskim kopovima: proizvodno (primarno–
etažno) miniranje, obodno miniranje za obradu etažnih kontura, sekundarno
miniranje kod drobljenja i odsecanja blokova, izrade kanala i sl,
– Zaštita ljudi i objekata od nepoželjnih efekata miniranja.

Knjiga je objavljena u izdanju Instituta za bakar u Boru, 2000. godine, a ovde je dat korigovan tekst te knjige.

ZNAČAJ EKSPLOZIVA I SAVREMENI SISTEMI ZA INICIRANJE

By Administrator on Saturday, January 7, 2012
Filled Under: Članci

 

Dana 24.12.2011. godine u organizaciji Udruženja inženjera u rudarstvu, održano je predavanje dr Lazara Kričaka, redovnog profesora sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, na temu ZNAČAJ EKSPLOZIVA I SAVREMENI SISTEMI ZA INICIRANJE.

Kako je i sam predsednik Udruženja dr Stojan Mitrović rekao u uvodnoj reči, treba istaći značaj druženja stručnjaka koji se bave istom oblašću, kako bi se razmenila iskustva i konstantno radilo na sticanju novih saznanja i unapređenju u cilju praćenju savremenih svetskih trendova.

Predavanjem su obuhvaćene sledeće teme:
1. Eksplozivi – moćan alat
2. Sistem neelektričnog iniciranja – NONEL
3.  Elektronski detonatori
4. Bežični sistem za sekvencijalno iniciranje  – WSBIS

U okviru prve teme predstavljen je značaj eksploziva kao moćnog alata i njegov uticaj na svakodnevni život. Predočene su sve mogućnosti korišćenja eksploziva za dobijanje mineralnih sirovina neophodnih za svakodnevni život, za istraživanje ležišta nafte i gasa, eksploataciju nafte, specijalnih metoda miniranja, i raznih oblasti u građevinarstvu (izradi temelja objekata,  tunela, mostova, brana, hidrocentrala i dr.)
Širem auditorijumu, su prezentovane karakteristike i mogućnosti primene savremenih sistema za iniciranje minskih punjenja. Istaknute su prednosti i nedostaci postojećeg Sistema neelektričnog iniciranja – NONEL, kao veoma rasprostranjenog na našim kopovima, kao i elektronskih detonatora, koji su još uvek nedovoljno rasprostranjeni na našem tržištu.
Poseban akcenat stavljen je na Bežični Sistem za Sekvencijalno Iniciranje  – WSBIS,  proizvod nastao kao rezultat dugogodišnjeg istraživanja i razvoja u okviru Centra za miniranje, Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu.  Sistemom WSBIB  obuhvaćene su sve dobre karakteristike prethodna dva navedena sistema, a koje se ogledaju u sledećem: mogućnost iniciranja više mreža električnih  detonatora na velikim udaljenostima sa preciznošću usporenja od jedne milisekunde, programibilno podešavanje vremena iniciranja, opseg vremena usporenja od 0 ms do 9999 ms, postojanje četiri inteligentna kanala na uređaju koji omogućavaju postizanje visoke energije kojom se trenutno ili vremenski definisano, može inicirati veliki broj elektrodetonatora, mogućnost prekida iniciranja u slučaju neplaniranih okolnosti i sl. Ukazano je na mnogostrukost primene Bežičnog Sistema za Sekvencijalno Iniciranje – WSBIS pri mikro-sekvencijalnim miniranjima  primenom trenutnih detonatora, milisekundnim miniranjima primenom elktorodetonatora sa pirotehničkom usporivačkom smešom, kao i drugim vrstama miniranja: površinskim i podzemnim miniranjima u rudarstvu, miniranjima pri izradi tunela, kao i za specijalna miniranja kod rušenja objekata.

Predavanju je prisustvovao veliki broj inženjera i stručnjaka iz oblasti bušenja i miniranja i drugih oblasti rudarstva.

Predavanje o eksplozivima u rudarstvu

By Administrator on Wednesday, December 21, 2011
Filled Under: Obaveštenja

Udruženje Inženjera u Rudarstvu organizuje predavanje sa temom “Značaj eksploziva i savremena sredstva iniciranja“. Predavanje će biti održano 24. 12. 2011. godine, u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 14h.

Prof Dr Lazar Kričak, dipl. inž. rudarstva, održaće predavanje, a zatim je predviđena diskusija na temu primene eksploziva u rudarstvu. U diskusiji mogu uzeti učešće svi zainteresovani.