Statut

STATUT UDRUŽENJA INŽENJERA U RUDARSTVU

Član 1.
Udruženje inženjera u rudarstvu (u daljem tekstu: Udruženje) je nezavisno, dobrovoljno, neprofitno, stručno-naučno, interesno, profesionalno, nepolitčko udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti rudarstva.

Član 2.
Ciljevi Udruženja su:
•    okupljanje i organizovanje inženjera radi ostvarivanja njihovih interesa, uvećanja njihovog stručnog znanja, obezbeđenja odgovarajućeg statusa u struci i zajednici, na bazi njihovog stručnog doprinosa u oblasti rudarstva;
•    razvijanje međusobne saradnje i saradnje sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama inženjera;
•    poboljšavanje staleškog interesa, ugleda i zaštite članova udruženja kao i pružanje pomoći svojim članovima;
•    razvijanje svih oblika dobre međusobne saradnje sa drugim strukovnim organizacijama i udruženjima u interesu svojih članova;
•    pružanje pomoći inženjerima u naučnom i stručnom usavršavanju i organizovanju odgovarajućih oblika permanentnog obrazovanja;
•    praćenje savremenog razvoja tehnike i tehnologije u rudarstvu i ukazivanje na tokove zbivanja i promene u ovoj oblasti i davanje mišljenja o tehničkim i tehnološkim rešenjima u oblasti rudarstva;
•    negovanje i razvijanje etike inženjerskog poziva, ljudskih prava i sloboda;
•    podsticanje, organizovanje naučno – stručnih skupova, izdavanje naučnih i stručnih radova i drugih publikacija od interesa u oblasti rudarstva;
•    razmatranje i davanje stručnih mišljenja o planovima, programima, analizama i drugim aktima važnim u oblasti rudarstva;
•    podsticanje i pomaganje onih aktivnosti i inicijativa koje su usmerene na očuvanje čovekove okoline i uređenje prostora, uštedu i racionalizaciju potrošnje svih vrsta energije;
•    saradnja sa odgovarajućim stručnim, privrednim i drugim organizacijama i organima na realizaciji zadataka od zajedničkog interesa.

Član 3.
Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:
1) prati naučnu i stručnu literaturu u oblasti rudarstva, zaštite životne sredine i održivog razvoja;
2) organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti rudarstva;
3) objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na razvoj i primenu tehničkih i drugih nauka u rudarstvu, u skladu sa zakonom;
4) promoviše potencijalne mineralne resurse Srbije u cilju razvoja rudarstva u Srbiji;
5) radi na unapređenju socioloških i ekoloških aspekata rudarstva;
6) sarađuje sa univerzitetima, fakultetima, školama, stručnim udruženjima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu.

Član 4.
Naziv Udruženja je: Udruženje inženjera u rudarstvu.
Naziv Udruženja na engleskom jeziku je: Association of mining industry engineers. Udruženje ima sedište u Boru i svoju delatnost ostvaruje na teritoriji Republike Srbije.

Član 5.
Član Udruženja može biti svaki inženjer rudarstva, geologije ili druge struke koji je profesionalno vezan za rudarstvo i koji prihvata ciljeve Udruženja i Statut i podnese prijavu za učlanjenje Upravnom odboru Udruženja.
Na predlog Upravnog Odbora Udruženja, Skupština Udruženja može dodeliti status Počasnog člana Udruženja pojednicima koji svojim aktivnostima naročito doprinose razvoju rudarske industrije ili radu Udruženja.

Član 6.
Odluku o prijemu u članstvo donosi Skupština i o tome bez odlaganja obaveštava podnosioca prijave.
Član može istupiti iz članstva davanjem pisane izjave o istupanju.
Članstvo u Udruženju može prestati zbog duže neaktivnosti člana, nepoštovanja odredaba ovog statuta ili narušavanja ugleda Udruženja.
Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na obrazloženi predlog Suda Časti i Upravnog odbora.
Članu se mora omogućiti da se izjasni o razlozima zbog kojih je podnet predlog za donošenje odluke o prestanku njegovog članstva u Udruženju.

Član 7.
Član Udruženja ima pravo da:
1) ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
3) bira i bude biran u organe Udruženja;
4) bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:
1) aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
2) učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
3) plaća godišnju članarinu;
4) obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.
Tačka 3 u stavu 1 i tačke 3 i 4 stava 2 ovog člana ne odnose se na Počasne članove Udruženja.

Član 8.
Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor, Nadzorni odbor i Sud časti.

Član 9.
Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi.
Skupština se redovno sastaje jednom godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog predsednika skupštine, Upravnog odbora, kao i na inicijativu najmanje jedne polovine članova skupštine. Inicijativa se podnosi Upravnom odboru u pisanom obliku i u njoj se moraju navesti pitanja čije se razmatranje predlaže.
Sednicu skupštine saziva predsednik skupštine ili upravnog odbora, pisanim obaveštenjem o mestu i vremenu održavanja skupštine i predlogu dnevnog reda. Sednicom predsedava predsednik skupštine.
Skupština:
1) donosi plan i program rada na predlog Upravnog odbora;
2) usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
3) usvaja druge opšte akte Udruženja;
4) bira i razrešava članove Upravnog odbora, Nadzornog odbora i Suda časti;
5) razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
6) razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
7) odlučuje o visini članarine;
8 ) odlučuje o statusnim promenama udruženja.
Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova sa pravom glasa. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta, statusnim promenama i prestanku rada Udruženja neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.
Mandat predsednika Skupštine traje 3 godine.

Član 10.
Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva udruženja koji su utvrđeni ovim Statutom.
Upravni odbor ima devet članova, koje bira i opoziva Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje dve godine i mogu se ponovo birati na istu funkciju.
Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika predsednika i sekretara.

Član 11.
Predsednik Upravnog odbora zastupa Udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca.
Zamenik predsednika je ovlašćen da, u odsustvu predsednika upravnog odbora, zastupa Udruženje i potpisuje sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja.

Član 12.
Upravni odbor:
1) rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
2) organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
3) poverava posebne poslove pojedinim članovima;
4) donosi finansijske odluke;
5) odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje jedne trećine članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje;
6) odlučuje o pokretanju postupka za naknadu štete u slučajevima iz člana 25. stav 2. Zakona o udruženjima i, po potrebi, određuje posebnog zastupnika udruženja za taj postupak;
7) odlučuje o drugim pitanjima za koja nisu, zakonom ili ovim statutom, ovlašćeni drugi organi Udruženja;
8 ) izdaje saopštenja o svojim odlukama.
Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutno najmanje dve trećine članova, a odluke donosi većinom glasova svih članova.
Predsednik skupštine može učestvovati u radu Upravnog odbora.

Član 13.
Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor i predsednika Skupštine.
Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova nadzornog odbora traje tri godine i mogu biti ponovo birani.
Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 14.
Sud časti kontroliše rad upravnog odbora, nadzornog odbora i članova Udruženja i o slučajevima narušavanja ugleda Udruženja ili rada protivno statutu Udruženja od strane pojedinih članova Udruženja, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor i predsednika Skupštine.
Sud časti ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova suda časti traje tri godine i mogu biti ponovo birani.
Sud časti podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 15.
Rad Udruženja je javan. Rad organa Udruženja detaljno se definiše Pravilnikom o radu organa Udruženja, koji usvaja skupština Udruženja.
Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost, ili na drugi primereni način.
Godišnji obračuni i izveštaji o aktivnosti udruženja podnose se članovima na sednici skupštine udruženja.

Član 16.
Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu.
Udruženje može pristupiti međunarodnim strukovnim udruženjima, o čemu odluku donosi Skupština.

Član 17.
Udruženje pribavlja sredstva od članarine, dobrovoljnih priloga, donacija i poklona, finansijskih subvencija i na drugi zakonom dozvoljen način.

Član 18.
Udruženje obavlja delatnost:
–    91120 – delatnost strukovnih udruženja

Član 19.
Udruženje može pribavljati sredstava i od kotizacije za seminare i druge oblike obrazovanja iz oblasti rudarstva, kao i drugih oblika srodnih privrednih delatnosti koje udruženje obavlja.
Dobit ostvarena obavljanjem privredne i druge delatnosti može se koristiti isključivo za ostvarivanje ciljeva udruženja, uključujući i troškove redovnog rada Udruženja i sopstveno učešće u finansiranju određenih projekata.

Član 20.
Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

Član 21.
U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Tehnički fakultet u Boru.

Član 22.
Udruženje ima pečat ovalnog oblika na kojem je u gornjoj polovini ispisano: Udruženje inženjera u rudarstvu, u donjoj polovini: Mart, 2010., a u sredini ima amblem Udruženja: stilizovani rudarski šlem sa rudarskom lampom na kojoj se nalazi rudarski znak – ukršteni rudarski čekići.

Član 23.
Na sva pitanja koja nisu regulisana ovim statutom neposredno će se primenjivati odredbe Zakona o udruženjima.

Datum: 24.03.2012. god.Be Sociable, Share!