Redovna godišnja skupština Udruženja

By Administrator on Monday, April 14, 2014
Filled Under: Vesti

Peta redovna godišnja skupština Udruženja inženjera u rudarstvu održana je 12. aprila 2014. u Boru. Prisutni članovi udruženja usvojili su izveštaj o radu udruženja u prethodnom periodu i završni finansijski izveštaj.  Skupština je usvojila predlog da se mandat članova Upravnog odbora udruženja produži na još 2 godine.

skupstina 2014

Nakon rassprave o planu rada u narednom periodu, usvojen je plan rada i aktivnosti. Planom rada predviđa se aktivnije učešće članova udruženja na naučnim i stručnim skupovima, kao i aktivnije učešće Udruženja u radu novoformiranog Udruženja za unapređenje rudarske struke i nauke.

Obaveštenje

By Administrator on Thursday, December 12, 2013
Filled Under: Obaveštenja, Vesti

sl1

Član Udruženja inženjera u rudarstvu mr Milan Dejanovski je dana 15. novembra 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta sa temom: “Kulturne vrednosti i strategijsko upravljanje”, i stekao zvanje doktor ekonomskih nauka.

Skupština Udruženja Inženjera u Rudarstvu

By Administrator on Friday, May 3, 2013
Filled Under: Vesti

Redovna godišnja skupština Udruženja inženjera u rudarstvu održana je 20. aprila u Boru. Prisutni članovi udruženja usvojili su izveštaj o radu udruženja u prethodnom periodu i završni finansijski izveštaj. Takođe, usvojen je i plan rada i aktivnosti u narednom periodu.

IMAG0338a

Nakon završetka oficijelnog dela skupštine mr Aleksandar Petković održao je predavanje na temu: Analiza trendova ponude i tražnje bakra u svetu (Analiza trendova bakra).

Po završetku predavanja nastavljeno je druženje prisutnih članova uz prigodan koktel.

Odgovori Ministarstva rudarstva na zahtev B92

By Administrator on Wednesday, February 13, 2013
Filled Under: Vesti

Ministartvo prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja nedavno je objavilo odgovore na zahtev televizije B92 na osnovu Zakona o pristupu informacijama od javnog značaja:

rtb kop

1. Da li je preduzeće RTB Bor platilo naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa u 2012. godini. Molimo Vas da nam dostavite podatak i da li je u 2012. godini bilo uplata koje se odnose na predhodni period kada ovo preduzeće nije platilo naknadu (2009. i 2010. godine)

Na osnovu evidencije ukupnog duga po osnovu naknade za korišćenje mineralnih sirovina i geotermalnih resursa za RTB Bor dostavljamo Vam sledeće:

RTB BOR GRUPA Rudnik bakra Bor- u restrukturiranju

Na osnovu člana 16. Zakona o rudarstvu („Službeni glasnik RS”, br. 44/95, 34/06 i 104/09) za korišćenje metaličnih mineralnih sirovina plaća se naknada 3% od neto prihoda topionice. Članom 136. Zakonom o rudarstvu i geološkim istraživanjima („Službeni glasnik RS”, broj 88/11), koji je stupio na snagu 03.12.2011. godine, utvrđen je  novi iznos naknade u visini od 5% od neto prihoda topionice. RTB Bor Rudnik bakra Bor je na ime naknade za korišćenje mineralnih sirovina izvršio sledeće uplate:

 • u 2007. godini uplatio  63,3 miliona dinara
 • u 2008. godini uplatio  46,7 miliona dinara
 • u 2009. godini nije bilo uplata
 • u 2010. godini nije ništa plaćeno na ime duga
 • u 2011. godini uplaćeno je 55 miliona dinara
 • u 2012. godini nije bilo uplata

RTB BOR GRUPA Rudnik bakra Majdanpek- u restrukturiranju

Na ime naknade za korišćenje mineralnih sirovina izvršio sledeće uplate:

 • u 2007. godini uplatio  31,1 miliona dinara
 • u 2008. godini uplatio  34,4 miliona dinara
 • u 2009. godini nije bilo uplata
 • u 2010. godini nije bilo uplata
 • u 2011. godini uplaćeno je 80 miliona dinara
 • u 2012. godini nije bilo uplata

 S obzirom da Rudnik bakra Bor i Rudnik bakra Majdanpek, kao sastavni delovi RTB BOR Grupe nisu izvršili uplatu naknade za navedeni period, u skladu sa članom 6. Pravilnika o načinu plaćanja naknade za korišćenje mineralnih sirovina („Službeni glasnik RS”,broj 102/06) Sektor za rudarstvo i geologiju više puta je opominjao preduzeće na njegovu zakonsku obavezu da izvrši predmetne uplate.

  Pored toga Sektor rudarstva i geologije se obratio Agenciji za privatizaciju kada je prijavilo potraživanja i tražilo instrukciju za dalje postupanje  za preduzeća koja se nalaze u procesu restrukturiranja, među kojima je i RTB BOR Grupa.

U pismenom odgovoru Agencije za privatizaciju dobijeno je obaveštenje da nije moguće izvršiti prinudnu naplatu preduzećima koji su u procesu restrtukturiranja, ali da je shodno Zakonu o privatizaciji preduzeće u obavezi da saglasno svojim mogućnostima treba da izvršava svoje obaveze.

Stoga je RTB Bor Grupa dopisom zatražila od Ministarstva da obaveze za 2009, 2010. i 2011. godinu budu predmet posebnog regulisanja, a da obaveze po osnovu naknade za 2012. godinu počnu da se mesečno plaćaju i da budu predmet posebnog Protokola.

 2. Koliko je firma Jugo Kaolin koja je u procesu privatizacije 2010. godine kupila pogon Belorečki peščar iz sastva RTB Bor platila naknadu za korišćenje mineralnih sirovina i geotremalnih resursa Belorečkog peščara u 2011. i 2012. godini.

  Privredno društvo “Jugo-Kaolin“ d.o.o iz Beograda rešenjem Ministrastva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja br. 310-02-447/2011-14 od 19.07.2011. godine odobren je nastavak eksploatacije kvarcnog peščara na eksploatacionom polju “Deo“ Donja Bela Reka kod Bora, a na osnovu člana 2. Ugovora o prenosu odobrenja za eksploataciju kvarcnog peščara na eksploatacionom polju “Deo“ Donja Bela Reka kod Bora.

Naime, privredno društvo “Jugo-Kaolin“ d.o.o iz Beograda zaključilo je dana 09.12.2010. godine Ugovor o prodaji imovinske celine “Belorečki peščar“ i Ugovor o prenosu odobrenja za eksploataciju sa Ministarstvom rudarstva i energetike, Agencijom za privatizaciju, Republikom Srbijom i RTB Bor Grupom- Rudnici bakra Bor d.o.o u restrukturiranju, kojima je određeno da Ministrstvo prenosi, uz saglasnost prodavca i Agencije, i uz predhodnu saglasnost Vlade Republike Srbije, a kupac stiče odobrenje za eksploataciju mineralnih sirovina na eksploatacionom polju “Deo“ Donja Bela Reka kod Bora.

Na ime naknade za korišćenje mineralnih sirovina preduzeće “Jugo-Kaolin“ d.o.o iz Beograda izvršilo je sledeće uplate:

 – u 2011. godini (III i IV kvartal) uplaćeno je 789.300 dinara

– u 2012. godini uplaćeno je 1.638.805 dinara.

   Shodno tome,preduzeće “Jugo-Kaolin“ d.o.o po osnovu naknade je izmirilo svoje obaveze od 2.428.105 dinara.

Preuzeto sa sajta MPRRPP: Link

Javna tribina o predlogu Strategije upravljanja mineralnim resursima R. Srbije

By Administrator on Friday, June 8, 2012
Filled Under: Vesti

 

Udruženje inženjera u rudarstvu je 6, juna 2012. godine organizovalo javnu tribinu povodom predloga Strategije upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. godine. Javna tribina održana je u prostorijama Medija Centra u Boru.

Uvodno izlaganje sa temom Procena održivosti strategije upravljanjem resursima bakra Republike Srbije održao je dr Branislav Mihajlović, dipl. inž. rudarstva, a nakon toga je dr Stojan Mitrović, dipl. inž. rudarstva imao izlaganje na temu Nemetalične mineralne sirovine u Republici Srbiji.

Javnoj tribini prisustvovali su članovi Udruženja inženjera u rudarstvu sa gostima.

Nakon uvodnih izlaganja i diskusije Udruženje inženjera u rudarstvu je usvojilo sledeće primedbe i sugestije na predlog Strategije upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. godine. :
Udruženje inženjera u rudarstvu pozdravlja donošenje predloga Strategije upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. godine. Predlog ovakve strategije predstavlja dobru osnovu za budući razvoj rudarstva u Srbiji, pogotovu što u poslednjih 20 godina nije postojao ovakav jedan dokument.
Nakon detaljne rasprave i analize predloga Strategije, Udruženje inženjera u rudarstvu je uočilo određene nelogičnosti i nedostatke u ovom predlogu, i na osnovu toga definisalo sledeće ključne primedbe i sugestije:

 1. Predlogom Strategije za svaku vrstu mineralnih sirovina razmatrane su po 3 moguće varijante razvoja. Međutim, u predlogu Strategije nije nedvosmisleno izabrana po jedna ciljna varijanta, kao varijanta prema kojoj treba definisati pravce razvoja.
 2. U predlogu Strategije razmatrani su mogući prihodi za pojedine varijante razvoja, ali nigde u Strategiji nije definisana procena kretanja prodajnih cena mineralnih sirovina u narednih 20 godina sa kojim su određeni prihodi po varijantama. Potrebno je izvršiti analizu kretanja cena mineralnih sirovina u budućnosti na osnovu očekivanih kretanja na svetskom tržištu.
 3. U analizi razvoja sektora bakra do 2030. pomenuta je, kao ključna, započeta rekonstrukcija topioničkih kapaciteta u Boru i podizanje prerađivačkih kapaciteta na 80 000t Cu u katodi godišnje. Međutim, niti jedna od razmatranih varijanti (pesimistička, realna i optimistička) ne podrazumeva dostizanje kapaciteta topioničke prerade. Za popunu kapaciteta predviđen je uvoz koncentrata bakra. Predlogom Strategije nije definisan realan izvor finansiranja uvoza koncentrata, niti je izvršena ekonomska analiza prerade uvoznih koncentrata i uticaj troškova kupovine koncentrata na ekonomiku poslovanja topioničke prerade. Takođe, nije analizirana ni mogućnost uslužne prerade stranih koncentrata bakra. Cena uslužne prerade koncentrata, prema saznanjima Udruženja, u narednih desetak godina ostaće na vrlo niskom nivou, što će takođe imati negativan uticaj na ukupnu ekonomiju poslovanja topionice i rafinacije, imajući u vidu troškove u topioničkoj preradi, odnosno otplatu kredita za rekonstrukciju. Ovo može imati direktne posledice na sveukupnu ekonomiju poslovanja u proizvodnji bakra.
 4. U analizi razvoja sektora bakra do 2030., razvoj ležišta bakra Borska Reka, nije na potrebnom nivou razmatran i nije uključen u analizu mogućih prihoda u razvoju sektora bakra. Udruženje smatra da je razvoj ovog ležišta od ključnog značaja za dugoročni razvoj sektora bakra, s obzirom na potencijalnost ovog ležišta. S obzirom da je Strategijom razmatran period do 2030. godine, a nije razmatran razvoj i uključivanje u eksploataciju ležišta Borska Reka, neophodno je razmatrati razvoj eksploatacije ovog ležišta, uzimajući u obzir potrebno vreme do postizanja punog kapaciteta proizvodnje iz ovog ležišta, koje može u budućem periodu biti glavni nosilac proizvodnje. Osnovna, primedba na Strategiju upravljanja kompleksom proizvodnje i prerade bakra u Srbiji je u tome da postojeća i planirana eksploatacija raspoloživih rudnih resursa nije optimalno određena. Dat je prioritet resursima nižeg strepena potencijalnosti, a najpotencijalniji resurs bakra koji Srbija ima, ležište Borska Reka, je neopravdano zapostavljeno kako u tekućim planovima, tako i u razvojnim sagledavanjima.
 5. Procenjene investicije u razvoju sektora bakra nisu realno sagledane i nemaju podlogu u odgovarajućim dokumentima, imajući u vidu da nisu uzete u obzir potrebne investicije za rešavanje problema odlaganja flotacijske jalovine u narednih 20 godina, kao ni potrebne investicije za razvoj ležišta Borska Reka.
 6. Strategijom nije analizirana dinamika modernizacije postrojenja pripreme i koncentracije koja bi dovela do povećanja iskorišćenja mineralnih sirovina iz ruda, kao ni energetska efikasnost samih tehnoloških procesa prerade i koncentracije.
 7. Analiza razvoja eksploatacije tehnogenih ležišta Srbije nije obuhvaćena Strategijom. S obzirom na značajne resurse metaličnih sirovina u tehnogenim ležištima (odlagalištima i flotacijskim jalovištima) potrebno je detaljnije analizirati valorizaciju ovih ležišta.
 8. Strategijom nije analizirana mogućnost eksploatacije potencijalnih ležišta plemenitih metala, posebno zlata i srebra. Kako se u istočnoj Srbiji već desetak godina sprovode geološka istraživanja na zlatu i srebru, od strane nekoliko inostranih kompanija, i s obzirom da već postoje neki rezultati, Udruženje inženjera u rudarstvu smatra da je potrebno Strategijom definisati razvoj eksploatacije zlata i srebra, imajući u vidu značaj zlata, koji je još veći u periodima recesije i stagnacije svetske ekonomije.
 9. U predlogu Strategije nedovoljno je razmatrana mogućnost valorizacje molibdena, s obzirom na potencijalne rezerve. Valorizacija molibdena može značajno doprineti povećanju dobiti rudnika u Srbiji.
 10. Strategijom treba preciznije definisati grupe nemetaličnih sirovina i njihove lokalitete, a koje mogu da se koriste u oblastima poljoprivrede, industrijske prerade, građevinske industrije i dr.
  Podsticaj potrošnje nemetaličnih mineralnih sirovina može značajno da doprinese povećanju privrednog razvoja države, pogotovu ako se ima u vidu potencijalnost nemetaličnih mineralnih sirovina u Srbiji. Strategijom bi trebalo predvideti donošenje određenih zakonskih rešenja u smislu zaštite i podsticaja domaće prizvodnje nemetaličnih mineralnih sirovina i destimulisanje uvoza onih sirovina koje mogu da se proizvedu u Srbiji.

 

Uzimajući u obzir sve gore navedene primedbe i sugestije, mišljenje je Udruženja inženjera u rudarstvu, da predloženu Strategiju upravljanja mineralnim resursima Republike Srbije do 2030. godine treba vratiti na doradu, kako bi se otklonili uočeni nedostaci i novim sagledavanjem Strategija poboljšala.

UDRUŽENJE INŽENJERA U RUDARSTVU

Strategija upravljanja mineralnim resursima Srbije

By Administrator on Monday, April 2, 2012
Filled Under: Vesti

Vlada Republike Srbije je, 27. januara 2012. godine, poslala Skupštini Republike Srbije na usvajanje PREDLOG STRATEGIJE UPRAVLJANJA MINERALNIM RESURSIMA REPUBLIKE SRBIJE DO 2030. GODINE. Predlog Strategije možete preuzeti ovde
Udruženje Inženjera u Rudarstvu pokrenulo je javnu raspravu o predloženoj Strategiji. Ukoliko imate primedbe i sugestije na predloženu Strategiju, molimo vas da nam ih dostavite na e-mail Udruženja: udruzenjeir(at)gmail.com, ili da ostavite vaš komentar na ovaj članak.

Održana Skupština Udruženja

By Administrator on Monday, April 2, 2012
Filled Under: Obaveštenja, Vesti

Skupština Udruženja je održana 24.03.2012. godine, u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 15h. Skupštini je prisustvovalo 17 članova.

Uvodnu reč imao je Predsednik Skupštine Udruženja, prof dr Lazar Kričak. Predsednik Udruženja je obrazložio dnevni red i zatim se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda.
Skupština je zasedala po sledećem dnevnom redu:
1. Izveštaj o radu Udruženja u prethodnoj godini
2. Finansijski izveštaj za prethodnu godinu
3. Plan rada Udruženja u narednoj godini
4. Predlog izmene statuta Udruženja
5. Izbor predsednika skupštine i članova upravnog odbora Udruženja
6. Razno

Izveštaj o dosadašnjem radu podneo je zamenik predsednika UO, Milan Živković, a finansijski izveštaj za prethodnu godinu podneo je mr Aleksandar Petković, sekretar UO. Predlog plana rada Udruženja za tekuću godinu obrazložio je dr Stojan Mitrović, predsednik UO.

Skupština je jednoglasno usvojila predložene izmene članova Statuta. Izmene članova 5 i 7 vezane su za uvođenje statusa Počasnog člana Udruženja i definisanje godišnje članarine. Izmena člana 9 odnosi se na ograničenje mandata predsednika Skupštine Udruženja na 3 godine, dok se izmena člana 10 odnosi na povećanje broja članova UO.

Izmenjeni Statut Udruženja može se naći na stranici Statut

Za predsednika Skupštine Udruženja u mandatu od 3 godine izabran je prof dr Lazar Kričak. Skupština je izabrala i nove članove upravnog Odbora Udruženja.

Redovna godišnja skupština

By Administrator on Monday, March 12, 2012
Filled Under: Vesti

Redovna godišnja Skupština Udruženja Inženjera u Rudarstvu biće održana 24.03.2012. godine,  u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 12h.


Otvoreno pismo direktoru RTB Bor Grupe

By Administrator on Tuesday, July 26, 2011
Filled Under: Vesti

Direktoru RTB Bor Grupe, g-dinu B. Spaskovskom

OTVORENO PISMO

Poštovani,

Udruženje inženjera u rudarstvu je osnovano kao strukovno udruženje sa prevashodnim ciljem da promoviše struku i etičke principe u struci. Takođe da promoviše naše članove i njihov rad u struci, ali u isto vreme i da štiti svoje članove od pritisaka i drugih negativnih pojava koje ugrožavaju njihov stručni i lični integritet.
Udruženje inženjera u rudarstvu, u poslednjih nekoliko meseci, konstantno dobija pritužbe svojih članova, zaposlenih u RTB Bor Grupi i njegovim zavisnim preduzećima, na kršenje odredaba Zakona o radu i Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, vezano za diskriminaciju na radu i konstantan mobing koji sprovode menadžmenti zavisnih preduzeća RTB Bor Grupe.
Naime, pojedini članovi Udruženja inženjera u rudarstvu, već nekoliko meseci unazad od strane pojedinih rukovodioca trpe pritiske da prekinu svoje članstvo u našem Udruženju, a koji su praćeni čestim promenama radnih mesta, i to uvek na niže radno mesto bez ikakvog valjanog obrazloženja, uz drastično smanjenje plate. Prema informacijama pojedinih članova Udruženja, vi ste u neposrednom razgovoru sa njima iskazali nedobronameran stav prema Udruženju inženjera u rudarstvu. Primeri da se prema pojedinim članovima Udruženja vrše pritisci i diskriminacija ogledaju se u sledećem: izolacija radnika  uz zabranu drugim radnicima da sarađuju sa njima, neosnovane prijave i suspenzije radnika, česti premeštaji radnika na drugo radno mesto, što je uglavnom u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu.
Ovim dopisom želimo da vas obavestimo o ovim pojavama i upozorimo da ste dužni da poštujete Zakon o radu i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, a posebno odredbe članova 18 do 21. Zakona o radu i članova 4, 6. i 8. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Takođe, vaša je dužnost da menadžment zavisnih preduzeća RTB Bor Grupe upoznate sa odredbama ovih zakona i upozorite na obavezu poštovanja svih odredaba ovih zakona.
Ukoliko se ovakva nezakonita praksa pritisaka i diskriminacije prema članovima Udruženja inženjera u rudarstvu, zaposlenim u RTB Bor Grupi, nastavi i u narednom periodu, bićemo primorani da se obratimo za pomoć Inspekciji rada, pa i Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije.
Očekujemo da uvažite naše zahteve i sugestije i preduzemete odgovarajuće mere koje su u vašoj nadležnosti, i ubudućnosti sprečite ovakve pojave.

S poštovanjem,
Predsednik UO UIR

dr Stojan Mitrović
Kralja Petra I, br 16
19210, Bor

SAPOŠTENJE ZA JAVNOST

By Administrator on Thursday, June 30, 2011
Filled Under: Vesti

Bor, 30.06.2011. godine

Udruženje inženjera u rudarstvu je i u 2011. godini nastavilo sa svojim aktivnim radom.

Dana 23. 03. 2011. godine održana je redovna godišnja skupština udruženja gde se razmatran rad u 2010. godini, usvojen plan za 2011. godinu i upriličen svečani prijem novih članova.

Dana 18.05.2011. godine u prostorijama Udruženja u rudarstvu povodom godišnjice rada priređen je svečani koktel za članove udruženja, prijatelje i goste iz Bora i cele Srbije. Tom prilikom širi auditorijum se upoznao sa planovima daljeg rada udružernja, pogotovo u sferi daljeg povezivanja sa drugim udruženjima u zemlji i inostranstvu, razmeni iskustava sa njima i dogovora o mogućnosti zajedničkog rada.

Dana 11.06.2011. godine u prostorijama Medija centar Bor u organizaciji Udruženja inženjera u rudarstvu održana je STRUČNA TRIBINA sa temom STRATEŠKO PLANIRANJE U RUDARSTVU čiji je uvodničar bio Dr. Branislav Mihajlović, dipl. inž. rud. Nakon uvodnog izlaganja i stručne rasprave doneseni su zaključci da se u kompaniji RTB Bor na strateško planiranje mora obratiti posebna pažnja.

Udruženje inženjera u rudarstvu će i tokom leta nastaviti sa akivnostima putem javnih tribina na teme vezane za rudarstvo. U okviru tih aktivnosti planira se održavanje druge po redu javne tribine na temu razvoja površinske eksploatacije rude, gde se očekuje učešće i diskusija većeg broja stručnjaka iz svih oblasti vezanih za rudarstvo.