In memoriam

By Administrator on Wednesday, November 25, 2015
Filled Under: Obaveštenja

24. 11. 2015. godine, posle teške bolesti, preminuo je dr Milan Dejanovski, diplomirani inženjer metalurgije.

Rođen je 22. 04. 1951. godine u Boru. Diplomirao je na Rudarsko metalurškom fakultetu u Boru, na metalurškom odseku, 1978. godine. 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta sa temom: “Kulturne vrednosti i strategijsko upravljanje”, i stekao zvanje doktor ekonomskih nauka.

Posle prvog zaposlenja u Topionici i rafinaciji u Boru 1979. godine, prošao je razvojni put od inženjera tehnologa u pogonu do direktora TIR-a i zamenika generalnog direktora RTB-a.

Bio je član Udruzenja inženjera u rudarstvu od osnivanja i veliki borac za istinu i zaštitu inženjerske struke.

Milan Dejanovski sahranjen je 25. 11. 2015. godine u Boru.

Njegovi prijatelji i kolege sećaće ga se kao dobrog čoveka i izvrsnog stučnjaka.

Peta redovna godišnja Skupština Udruženja

By Administrator on Saturday, March 29, 2014
Filled Under: Aktuelno, Obaveštenja

logo IR color CIR

Peta redovna godišnja Skupština Udruženja Inženjera u Rudarstvu biće održana 12.04.2014. godine,  u ulici Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”, u Boru, sa početkom u 12h.

Obaveštenje

By Administrator on Thursday, December 12, 2013
Filled Under: Obaveštenja, Vesti

sl1

Član Udruženja inženjera u rudarstvu mr Milan Dejanovski je dana 15. novembra 2013. godine odbranio doktorsku disertaciju na Fakultetu za poslovne studije Megatrend univerziteta sa temom: “Kulturne vrednosti i strategijsko upravljanje”, i stekao zvanje doktor ekonomskih nauka.

In memoriam

By Administrator on Tuesday, July 2, 2013
Filled Under: Obaveštenja

29. 06. 2013. godine iznenada je preminuo dr Zdravko Ljubić, profesor Tehničkog fakulteta u Boru u penziji.

Posle prvog zaposlenja u rudniku Mezdreja, profesor Ljubić svoju profesionalnu karijeru nastavio je u Institutu za bakar u Boru, a završio na Tehničkom fakultetu u Boru, u zvanju redovnog profesora. Oblasti njegovog interesovanja bile su površinska eksploatacija mineralnih sirovina i odvodnjavanje rudnika.

Bio je član Udruzenja inženjera u rudarstvu od osnivanja.

Profesor Ljubić sahranjen je 30. 06. 2013. godine na Zapadnom groblju u Knjaževcu.

Njegovi studenti i kolege sećaće ga se kao dobrog čoveka i izvrsnog stučnjaka.

Redovna godišnja Skupština Udruženja Inženjera u Rudarstvu

By Administrator on Monday, April 1, 2013
Filled Under: Obaveštenja

 

Redovna godišnja Skupština Udruženja Inženjera u Rudarstvu biće održana 20.04.2013. godine,  u ulici Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”, sa početkom u 13h.

JAVNA TRIBINA

By Administrator on Friday, May 25, 2012
Filled Under: Obaveštenja

Udruženje inženjera u rudarstvu organizuje JAVNU TRIBINU povodom predloga STRATEGIJE UPRAVLJANJA MINERALNIM RESURSIMA REPUBLIKE SRBIJE DO 2030. GODINE., koju je Vlada Republike Srbije dostavila Skupštini na usvajanje.
Javna tribina biće održana 07. 06. 2012. godine u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 18 časova.
Pozivaju se svi zainteresovani da uzmu učešće u diskusiji.

Održana Skupština Udruženja

By Administrator on Monday, April 2, 2012
Filled Under: Obaveštenja, Vesti

Skupština Udruženja je održana 24.03.2012. godine, u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 15h. Skupštini je prisustvovalo 17 članova.

Uvodnu reč imao je Predsednik Skupštine Udruženja, prof dr Lazar Kričak. Predsednik Udruženja je obrazložio dnevni red i zatim se prešlo na rad po tačkama dnevnog reda.
Skupština je zasedala po sledećem dnevnom redu:
1. Izveštaj o radu Udruženja u prethodnoj godini
2. Finansijski izveštaj za prethodnu godinu
3. Plan rada Udruženja u narednoj godini
4. Predlog izmene statuta Udruženja
5. Izbor predsednika skupštine i članova upravnog odbora Udruženja
6. Razno

Izveštaj o dosadašnjem radu podneo je zamenik predsednika UO, Milan Živković, a finansijski izveštaj za prethodnu godinu podneo je mr Aleksandar Petković, sekretar UO. Predlog plana rada Udruženja za tekuću godinu obrazložio je dr Stojan Mitrović, predsednik UO.

Skupština je jednoglasno usvojila predložene izmene članova Statuta. Izmene članova 5 i 7 vezane su za uvođenje statusa Počasnog člana Udruženja i definisanje godišnje članarine. Izmena člana 9 odnosi se na ograničenje mandata predsednika Skupštine Udruženja na 3 godine, dok se izmena člana 10 odnosi na povećanje broja članova UO.

Izmenjeni Statut Udruženja može se naći na stranici Statut

Za predsednika Skupštine Udruženja u mandatu od 3 godine izabran je prof dr Lazar Kričak. Skupština je izabrala i nove članove upravnog Odbora Udruženja.

Predavanje o eksplozivima u rudarstvu

By Administrator on Wednesday, December 21, 2011
Filled Under: Obaveštenja

Udruženje Inženjera u Rudarstvu organizuje predavanje sa temom “Značaj eksploziva i savremena sredstva iniciranja“. Predavanje će biti održano 24. 12. 2011. godine, u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 14h.

Prof Dr Lazar Kričak, dipl. inž. rudarstva, održaće predavanje, a zatim je predviđena diskusija na temu primene eksploziva u rudarstvu. U diskusiji mogu uzeti učešće svi zainteresovani.

Energija i društvo

By Administrator on Tuesday, August 16, 2011
Filled Under: Obaveštenja

Udruženje Inženjera u Rudarstvu organizuje javnu tribinu sa temom “Energija i društvo“. Tribina će biti održana 20. 08. 2011. godine, u sali Medija Centra Bor (Kralja Petra I, br. 16 – tržni centar “Kocka”), sa početkom u 12h.

Dr Milanče Mitovski, dipl. inž. mašinstva, održaće uvodno izlaganje, a zatim je predviđena diskusija na temu racionalnog korišćenja energije u savremenom društvu. U diskusiji mogu uzeti učešće svi zainteresovani.

Saopštenje Udruženja inženjera u rudarstvu

By Administrator on Wednesday, July 6, 2011
Filled Under: Obaveštenja

Članovi Udruženja inženjera u rudarstvu sa velikom zabrinutošću su pročitali članak u dnevnom listu ПРАВДА od 24. juna 2011. godine, a koji je objavljen povodom pisma upućenog Ministru za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, Oliveru Duliću od strane Instituta za Rudarstvo i Metalurgiju. Članovi Udruženja su veoma iznenađeni da je jedna tako renomirana kuća za oblast rudarstva i metalurgije dovedena u takvu situaciju da mora na ovakav način da reaguje i da preko sredstava javnog informisanja, upozorava nadležne o problemima u Rudarsko Topioničarskom Basenu Bor. To pogotovu još više čudi ako se zna da je Institut za Rudarstvo i Metalurgiju, državni Institut i da je pod ingerencijom države. Logično je da Država Srbija preko svog Instituta usmerava investiciono-razvojne aktivnosti u RTB-u Bor, koji je takođe državno preduzeće, da ne bi došlo do nekih nepredviđenih situacija u poslovanju koje mogu da izazovu negativne ekonomske, ekološke i socijalne efekte.

Država Srbija je odlučila da ulaže u RTB Bor, i to je dobro. Ali bez obzira što se ta sredstva uglavnom obezbeđuju preko kredita od državnih razvojnih fondova, ili preko državnih garancija od komercijalnih banaka, to nikako ne znači da se ta sredstva mogu koristiti bez validne, zakonom propisane razvojno-investicione dokumentacije. Kao i da se ta sredstva povlače i troše na bazi nekakvih internih dokumenata,  koji se izrađuju u samom RTB-u, a koja nisu i ne mogu biti pouzdana garancija da će RTB moći ta sredstva iz poslovanja da vrati.

RTB-Bor  će  finansijska sredstva dobijena kreditnim zaduženjem moći da vrati jedino  ako je investiciono-razvojni program postavljen na zdravim osnovama. A osnovni preduslov da razvojno–investiciona dokumentacija za zaduživanje RTB-a bude validna, je da tu dokumentaciju uradi kompetentna kuća sa adekvatnim licencama za tu vrstu posla, a zatim da tu dokumentaciju reviduje takođe licencirana kuća.

U dosadašnjim aktivnostima na izradi razvojnog programa za rudarstvo u RTB-u Bor, sve je to izostalo i RTB Bor se zadužuje više desetina  miliona dolara na bazi interne dokumentacije koja nema nikakvu eksternu kontrolu od strane kompetentnih institucija.

Udruženje inženjera u rudarstvu, nakon detaljne analize iznesenih činjenica, od strane Instituta za Rudarstvo i Metalurgiju, konstatuje da je Institut apsolutno u pravu kada tvrdi da se razvojni program RTB-a Bor odvija bez validne dokumentacije. Štete koje mogu zbog toga da nastanu su ogromne i one će se videti, neke pre a neke kasnije, a sve to u roku od tri do pet godina. To  može da dovede RTB Bor u veoma nezavidan položaj kada je u pitanju dalji razvoj i opstanak kompanije.

Zbog toga Udruženje inženjera u rudarstvu smatra da Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, mora hitno da se uključi u razvojno-investicionu problematiku RTB-a Bor. Ministarstvo treba hitno da naloži odgovornim ljudima u RTB-u, da sprovedu potrebne aktivnosti za izradu zakonom predviđene dokumentacije od strane ovlašćene i kompetentne kuće koja je registrovana za izradu investiciono-tehničke dokumentacije u rudarstvu.

Veoma je poražavajuće, i za stručnu javnost neshvatljivo, da su državne institucije dozvolile da se pokrene investicioni ciklus, i da se RTB toliko zaduži, a da za to nema potrebnu dokumentaciju urađenu i revidovanu od strane kompetentnih kuća.
Na kraju da bi bilo jasno, kompanija može eksterno da se zadužuje za svoje planirane razvojne planove samo ako ima Bankable Feasibility Study ( našim rečima Investicioni program, koji je bankovni dokumenat i na osnovu koga banke daju kredite). To je najsigurniji način da razvojni program bude dobar i da će njegovom realizacijom preduzeće moći da vrati pozajmljeni novac.

Problem izrade investiciono-tehničke dokumentacije od strane samog RTB-a je još izraženiji i ozbiljniji, ako se zna da je skoro celokupan kadar, sa velikim iskustvom i znanjem iz oblasti rudarstva i metalurgije, u RTB-u sklonjen u stranu zato što se ne slaže da se na ovakav način koncipira i vodi strateški razvoj RTB-a Bor.

Aktuelna koncepcija podzemne eksploatacije je osmišljena na eksploataciji malih bogatih rudnih tela u narednih 2 – 3 godine, da bi se posle toga spalo uglavnom na otkopavanje rude sa jedva 0,5% Cu iz kape ležišta „Borska reka“, koja po našem mišljenju ne može biti ekonomična. Sagledavanje mogućnosti eksploatacije dubljih delova ležišta „Borska reka“ je potpuno izbačena iz razmatranja. Na taj način je uništena koncepcija razvoja borske Jame. Generalno gledajući, ne postoji mogućnost proizvodnje 80 000 t katoda bakra u RTB Bor bez aktiviranja tog resursa.

Situacija u površinskoj eksploataciji u RTB-u Bor je vrlo problematična u pogledu validne dokumentacije potrebne za izvođenje rudarski radova. Procena o mogućim kapacitetima rude iz površinskih kopova RTB-a je data paušalno, bez validne projektne dokumentacije i tehno-ekonomske analize, koja treba da pokaže isplativost ulaganja u površinske kopove.

Procena je Udruženja inženjera u rudarstvu, da u narednih 3-5 godina, nije moguće da se iz domaćih ležišta obezbedi količina od 400 000t koncentrata, koliko se planira za godišnju preradu u Topionici i rafinaciji RTB-a.

Kapacititet rekonstruisane topionice u odnosu na minimalnu količinu za standard ekonomije obima kod primene Flash smelting tehnologije je nizak. Standardni kvalitet koncentrata u svetskim topionicama ovog tipa je 30% Cu, tako da planirani sadržaj Cu u koncentratu od 20%, koji treba da se prerađuje u topionici, povećava potrebne količine koncentrata u metalurškoj preradi za trećinu, to jest značajno povećava troškove metalurške prerade, a kroz nestabilan rad uzrokuje nezadovoljavajuće ekološke parametre životne sredine.

U svetskoj stručnoj javnosti preovladava mišljenje da, za slične zadate uslove, Isasmelt ili Ausmelt tehnologija zahteva niža investiciona ulaganja za oko 30% i ostvaruje niže proizvodne troškove za skoro 40% u odnosu na Flash smelting tehnologiju. Isasmelt i Ausmelt tehnologije su mnogo fleksibilnije i pogodne su za rad u robusnim i nestabilnim uslovima snabdevanja koncentratom i sirovinama neujednačenog kvaliteta.

Udruženje inženjera u rudarstvu smatra da još uvek nije kasno da Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja preduzme odgovarajuće mere u cilju sprečavanja mogućih negativnih posledica ovakvog načina realizacije investicija, te stoga Udruženje inženjera u rudarstvu izražava spremnost da, zajedno sa ostalim kompetentnim institucijama, učestvuje u definisanju realnih pravaca razvoja RTB-a Bor.