Otvoreno pismo direktoru RTB Bor Grupe

By Administrator on Tuesday, July 26, 2011
Filled Under: Vesti

Direktoru RTB Bor Grupe, g-dinu B. Spaskovskom

OTVORENO PISMO

Poštovani,

Udruženje inženjera u rudarstvu je osnovano kao strukovno udruženje sa prevashodnim ciljem da promoviše struku i etičke principe u struci. Takođe da promoviše naše članove i njihov rad u struci, ali u isto vreme i da štiti svoje članove od pritisaka i drugih negativnih pojava koje ugrožavaju njihov stručni i lični integritet.
Udruženje inženjera u rudarstvu, u poslednjih nekoliko meseci, konstantno dobija pritužbe svojih članova, zaposlenih u RTB Bor Grupi i njegovim zavisnim preduzećima, na kršenje odredaba Zakona o radu i Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu, vezano za diskriminaciju na radu i konstantan mobing koji sprovode menadžmenti zavisnih preduzeća RTB Bor Grupe.
Naime, pojedini članovi Udruženja inženjera u rudarstvu, već nekoliko meseci unazad od strane pojedinih rukovodioca trpe pritiske da prekinu svoje članstvo u našem Udruženju, a koji su praćeni čestim promenama radnih mesta, i to uvek na niže radno mesto bez ikakvog valjanog obrazloženja, uz drastično smanjenje plate. Prema informacijama pojedinih članova Udruženja, vi ste u neposrednom razgovoru sa njima iskazali nedobronameran stav prema Udruženju inženjera u rudarstvu. Primeri da se prema pojedinim članovima Udruženja vrše pritisci i diskriminacija ogledaju se u sledećem: izolacija radnika  uz zabranu drugim radnicima da sarađuju sa njima, neosnovane prijave i suspenzije radnika, česti premeštaji radnika na drugo radno mesto, što je uglavnom u suprotnosti sa odredbama Zakona o radu.
Ovim dopisom želimo da vas obavestimo o ovim pojavama i upozorimo da ste dužni da poštujete Zakon o radu i Zakon o sprečavanju zlostavljanja na radu, a posebno odredbe članova 18 do 21. Zakona o radu i članova 4, 6. i 8. Zakona o sprečavanju zlostavljanja na radu. Takođe, vaša je dužnost da menadžment zavisnih preduzeća RTB Bor Grupe upoznate sa odredbama ovih zakona i upozorite na obavezu poštovanja svih odredaba ovih zakona.
Ukoliko se ovakva nezakonita praksa pritisaka i diskriminacije prema članovima Udruženja inženjera u rudarstvu, zaposlenim u RTB Bor Grupi, nastavi i u narednom periodu, bićemo primorani da se obratimo za pomoć Inspekciji rada, pa i Ministarstvu rada i socijalne politike Republike Srbije.
Očekujemo da uvažite naše zahteve i sugestije i preduzemete odgovarajuće mere koje su u vašoj nadležnosti, i ubudućnosti sprečite ovakve pojave.

S poštovanjem,
Predsednik UO UIR

dr Stojan Mitrović
Kralja Petra I, br 16
19210, Bor

Saopštenje Udruženja inženjera u rudarstvu

By Administrator on Wednesday, July 6, 2011
Filled Under: Obaveštenja

Članovi Udruženja inženjera u rudarstvu sa velikom zabrinutošću su pročitali članak u dnevnom listu ПРАВДА od 24. juna 2011. godine, a koji je objavljen povodom pisma upućenog Ministru za životnu sredinu, rudarstvo i prostorno planiranje, Oliveru Duliću od strane Instituta za Rudarstvo i Metalurgiju. Članovi Udruženja su veoma iznenađeni da je jedna tako renomirana kuća za oblast rudarstva i metalurgije dovedena u takvu situaciju da mora na ovakav način da reaguje i da preko sredstava javnog informisanja, upozorava nadležne o problemima u Rudarsko Topioničarskom Basenu Bor. To pogotovu još više čudi ako se zna da je Institut za Rudarstvo i Metalurgiju, državni Institut i da je pod ingerencijom države. Logično je da Država Srbija preko svog Instituta usmerava investiciono-razvojne aktivnosti u RTB-u Bor, koji je takođe državno preduzeće, da ne bi došlo do nekih nepredviđenih situacija u poslovanju koje mogu da izazovu negativne ekonomske, ekološke i socijalne efekte.

Država Srbija je odlučila da ulaže u RTB Bor, i to je dobro. Ali bez obzira što se ta sredstva uglavnom obezbeđuju preko kredita od državnih razvojnih fondova, ili preko državnih garancija od komercijalnih banaka, to nikako ne znači da se ta sredstva mogu koristiti bez validne, zakonom propisane razvojno-investicione dokumentacije. Kao i da se ta sredstva povlače i troše na bazi nekakvih internih dokumenata,  koji se izrađuju u samom RTB-u, a koja nisu i ne mogu biti pouzdana garancija da će RTB moći ta sredstva iz poslovanja da vrati.

RTB-Bor  će  finansijska sredstva dobijena kreditnim zaduženjem moći da vrati jedino  ako je investiciono-razvojni program postavljen na zdravim osnovama. A osnovni preduslov da razvojno–investiciona dokumentacija za zaduživanje RTB-a bude validna, je da tu dokumentaciju uradi kompetentna kuća sa adekvatnim licencama za tu vrstu posla, a zatim da tu dokumentaciju reviduje takođe licencirana kuća.

U dosadašnjim aktivnostima na izradi razvojnog programa za rudarstvo u RTB-u Bor, sve je to izostalo i RTB Bor se zadužuje više desetina  miliona dolara na bazi interne dokumentacije koja nema nikakvu eksternu kontrolu od strane kompetentnih institucija.

Udruženje inženjera u rudarstvu, nakon detaljne analize iznesenih činjenica, od strane Instituta za Rudarstvo i Metalurgiju, konstatuje da je Institut apsolutno u pravu kada tvrdi da se razvojni program RTB-a Bor odvija bez validne dokumentacije. Štete koje mogu zbog toga da nastanu su ogromne i one će se videti, neke pre a neke kasnije, a sve to u roku od tri do pet godina. To  može da dovede RTB Bor u veoma nezavidan položaj kada je u pitanju dalji razvoj i opstanak kompanije.

Zbog toga Udruženje inženjera u rudarstvu smatra da Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja, mora hitno da se uključi u razvojno-investicionu problematiku RTB-a Bor. Ministarstvo treba hitno da naloži odgovornim ljudima u RTB-u, da sprovedu potrebne aktivnosti za izradu zakonom predviđene dokumentacije od strane ovlašćene i kompetentne kuće koja je registrovana za izradu investiciono-tehničke dokumentacije u rudarstvu.

Veoma je poražavajuće, i za stručnu javnost neshvatljivo, da su državne institucije dozvolile da se pokrene investicioni ciklus, i da se RTB toliko zaduži, a da za to nema potrebnu dokumentaciju urađenu i revidovanu od strane kompetentnih kuća.
Na kraju da bi bilo jasno, kompanija može eksterno da se zadužuje za svoje planirane razvojne planove samo ako ima Bankable Feasibility Study ( našim rečima Investicioni program, koji je bankovni dokumenat i na osnovu koga banke daju kredite). To je najsigurniji način da razvojni program bude dobar i da će njegovom realizacijom preduzeće moći da vrati pozajmljeni novac.

Problem izrade investiciono-tehničke dokumentacije od strane samog RTB-a je još izraženiji i ozbiljniji, ako se zna da je skoro celokupan kadar, sa velikim iskustvom i znanjem iz oblasti rudarstva i metalurgije, u RTB-u sklonjen u stranu zato što se ne slaže da se na ovakav način koncipira i vodi strateški razvoj RTB-a Bor.

Aktuelna koncepcija podzemne eksploatacije je osmišljena na eksploataciji malih bogatih rudnih tela u narednih 2 – 3 godine, da bi se posle toga spalo uglavnom na otkopavanje rude sa jedva 0,5% Cu iz kape ležišta „Borska reka“, koja po našem mišljenju ne može biti ekonomična. Sagledavanje mogućnosti eksploatacije dubljih delova ležišta „Borska reka“ je potpuno izbačena iz razmatranja. Na taj način je uništena koncepcija razvoja borske Jame. Generalno gledajući, ne postoji mogućnost proizvodnje 80 000 t katoda bakra u RTB Bor bez aktiviranja tog resursa.

Situacija u površinskoj eksploataciji u RTB-u Bor je vrlo problematična u pogledu validne dokumentacije potrebne za izvođenje rudarski radova. Procena o mogućim kapacitetima rude iz površinskih kopova RTB-a je data paušalno, bez validne projektne dokumentacije i tehno-ekonomske analize, koja treba da pokaže isplativost ulaganja u površinske kopove.

Procena je Udruženja inženjera u rudarstvu, da u narednih 3-5 godina, nije moguće da se iz domaćih ležišta obezbedi količina od 400 000t koncentrata, koliko se planira za godišnju preradu u Topionici i rafinaciji RTB-a.

Kapacititet rekonstruisane topionice u odnosu na minimalnu količinu za standard ekonomije obima kod primene Flash smelting tehnologije je nizak. Standardni kvalitet koncentrata u svetskim topionicama ovog tipa je 30% Cu, tako da planirani sadržaj Cu u koncentratu od 20%, koji treba da se prerađuje u topionici, povećava potrebne količine koncentrata u metalurškoj preradi za trećinu, to jest značajno povećava troškove metalurške prerade, a kroz nestabilan rad uzrokuje nezadovoljavajuće ekološke parametre životne sredine.

U svetskoj stručnoj javnosti preovladava mišljenje da, za slične zadate uslove, Isasmelt ili Ausmelt tehnologija zahteva niža investiciona ulaganja za oko 30% i ostvaruje niže proizvodne troškove za skoro 40% u odnosu na Flash smelting tehnologiju. Isasmelt i Ausmelt tehnologije su mnogo fleksibilnije i pogodne su za rad u robusnim i nestabilnim uslovima snabdevanja koncentratom i sirovinama neujednačenog kvaliteta.

Udruženje inženjera u rudarstvu smatra da još uvek nije kasno da Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja preduzme odgovarajuće mere u cilju sprečavanja mogućih negativnih posledica ovakvog načina realizacije investicija, te stoga Udruženje inženjera u rudarstvu izražava spremnost da, zajedno sa ostalim kompetentnim institucijama, učestvuje u definisanju realnih pravaca razvoja RTB-a Bor.