Godišnja skupština Udruženja

By Administrator on Wednesday, April 13, 2011
Filled Under: Obaveštenja

Dana 23.03.2011. godine u Boru je održana redovna godišnja skupština Udruženja inženjera u rudarstvu. Na skupštini je razmatran sledeći dnevni red:
1. Izveštaj o radu Udruženja u 2010. godini
2. Plan rada za 2011. godinu
3. Prijem novih članova u Udruženje
4. Razno.

Uvodnu reč na otvaranju skupštine dao je predsedavajući Prof. Dr Lazar Kričak, a izveštaj o dosadašnjem radu Udruženja podneo je Predsednik upravnog odbora Udruženja, Dr Stojan Mitrović. Dosadašnji rad Udruženja je ocenjen kao zadovoljavajući, imajući u vidu da je Udruženje praktično bilo na početku formiranja. Pored početnih poteškoća u radu, održan je jedan Okrugli sto, počeo je sa radom sajt Udruženja i objavljen jedan naučni rad na konferenciji MISKO 2010 u Beogradu.

Pod tačkom 2 dnevnog reda doneti su sledeći zaklučci:
1. Potrebno je formirati sekcije udruženja i to za sledeće oblasti:
– Geologija
– Podzemna
– Površinska
– Pms
– Metalurgija
– Ekologija;
2. Intezivirati rad na popularizaciji Udruženja kroz organizovanje tribina, okruglih stolova i učešće na stručnim skupovima.

U okviru taćke 3, na samoj sednici Skupštine u Udruženje je primljeno 8 novih članova različitih struka – inženjera geologije, rudarstva i metalurgije. Novi članovi su obavešteni o adresi sajta Udruženja i e-mail adresi (udruzenjeir@gmail.com).

U okviru tačke 4, skupština je usvojila odluku UO Udruženja o visini godišnje članarine za 2011. godinu. Članarina u iznosu od 1000 dinara se uplaćuje na račun Udruženja: AIK BANKA 105 – 0000000074117- 02, do 01.07.2011. godine. Takođe, zaključeno je da je potrebno iznajmiti odgovarajuću prostoriju za rad Udruženja.

Sveukupni zaključak skupštine je da je potrebno intezivirati rad na afirmaciji rudarstva u javnosti i stučnim krugovima.